ALLAH-RABB - HAKK celle celâluhu  ALLAH - RABB - HAKK
  celle celâluhu
  …

  Münir DERMAN (k.s) ALLAH Dostu Der ki-II


  http://www.muhammedinur.com/forum/vi...p=76684#p76684

  RABB;
  Rabbi’s-semâvat. Rabbi’l-ard.
  Rabbi’l-maşrikeyn. Rabbi’l-mağrıbeyn.
  Rabbi’l-felak. Rabbi’n-nas.
  Rabbi’l-melâike. Rabbi’l-izzet.
  Rabbi’l-arş...
  Rabbi’l-âlemîn...
  Subahenellezi.
  Tebarekellezi.
  Rabbi’l-azîm.
  Rabbiye’l-alâ.

  Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm...
  Bir ben vardır bende, benden içerü.

  “Rabbımı genç bir insan şeklinde gördüm”
  Rabbi’l-izzeti gördüm..

  Gâh çıkarım gök yüzüne seyreylerim âlemi.
  Gâh inerim yeryüzüne âlem seyreyler beni.

  Nesimî

  “Görmediğim ALLAH'a secde etmem!”
  Hazreti Ali

  “Rabbiküma tükezziban.”

  Lâ mekânem mekân bahşet
  Ki men ez canı cananem..

  Mevlâna

  Sûret-i Rahmanı buldum
  Sûret-i Rahman benem
  Ben bir delü divâneyem
  Gör kim ne ma’mur olmuşem

  Nesimî

  Bunları uzun uzun düşününüz, içinde ne gizlidir, neyi ifade ve açıklamak istemişlerdir...
  “Rabb” ALLAH'ın kudret, kuvvet ve güçlerinin kâinattaki tecellîsinin ismidir.
  “Ben bir gizli hazine idim görünmek istedim. Kâinatı halk ettim.” Hadîs-i Kudsî.
  Kâinata sığmam kalblere sığarım.
  Herşey bende hazır ve nazırdır
  Ben yoksam hiçbirşey yoktur.

  ALLAH her yerde hazır ve nazır değildir.
  Rabb heryerde hazır ve nazırdır.
  Tersini söyleme aman, burası çok ince bir noktadır.
  Kâinatda herşey O'ndandır.
  Herşey ALLAH'da hazır ve nazırdır.
  Fakat hiçbir şey, O değildir.
  Tevhid sırrının en ince noktası işte anlaşılması güç bu hikmet bu lâftır... İlmin de en muhteşemi:“bilmiyorum noktası”na ulaşmaktır.
  İnsanda tecellî eden esmâların kudretlerin ALLAH'ın bir tezahürü görünüşü olduğunu anladığı dakikada Mansur: “Ene’l-Hakk” dedi.
  Herşeyde bir intizam vardır.
  Bu da güzel isimlerinin tezahürüdür.
  Bu kudretlerin görünüşlerinde, intizamlarında, işleyişlerindeki akıl yoran büyüklüğünün idraki de “HAKK” dır.
  Bu Hakk, doğrudur şaşmaz demektir.

  ALLAH; Aklın, var deyip idrakine sokamadığı için var olduğunu ispat için birçok sıfatlar koymuştur.
  Sıfat-ı zâtiye, sıfat-ı subutiye... Bunlar boş lâflardır.
  ALLAH vardır o kadar...O’na sıfat aranmaz.
  O mahluk değildir. O yoksa hiçbirşey yoktur.

  Rabb ile ALLAH arasını bağlayan; Hakk’ı idrak ederek dua, secde, tesbihat, zikirdir.
  Esmâlar ile ALLAH'a hitab edilerek dua edilir.
  Bunun âdâb ve usulü telâffuz tarzı ile söylenmesi lâzımdır.
  Kuru ve basit birşey olmadığını da bilmek lâzımdır, Öğrenmek gerekir!
  “Neleri?”

  1- Cesedî temizlik
  2- Daima abdestli bulunmak
  3- Sabah ve akşam namazlarını tam vaktinde edâ etmek
  4- Gece namazı kılmak
  5- Muayyen selâvat-ı şerîfeyi getirmek
  6- Helâl yemek
  7- Bazı helâl şeyleri, gıdaları terketmek...
  8- Her gök ayında 3 gün oruç tutmak.

  Şuna devam etmek:
  Lâ havle vela kuvvete...
  Yâ Gani! Yâ ALLAH!
  Yâ Hayy! Yâ ALLAH!
  Yâ Kayyum! Yâ Cebbâr! Yâ ALLAH!
  Yâ Gaffar!
  Yâ Rahîm!

  Sabah ve akşam, gece namazlarından sonra duadan evvel...
  Devamlı göz yaşlı olmak bu ağlamak değildir.
  Varılırsa, yaş kendiliğinden gelir.
  Bunları öğrenmek için hazırlandıktan sonra nasıl yürüyeceğini sana usta bulursan o gösterir…

  11.6.1982, Cuma  Gâh: Arasıra, zaman zaman.
  Nazır: (C.: Nüzzâr) Nazar eden, bakan.
  Sıfat-ı zâtiye: (Sıfât-ı lâzime - Sıfât-ı vâcibe) Allah'ın zatından ayrılması mümkün olmayan ve zatına lâzım ve vâcib olan sıfatlar. * Tecvidde: Harflerin zâtından ayrılması mümkün olmayan sıfatlarıdır. (Bak: Sıfât-ı ayniye)
  sıfat-ı subutiye: Cenab-ı Hakk'ın sıfatları: Hayat, İlim, Sem', Basar, İrade, Kudret, Kelâm, Tekvin sıfatları. Bunlara "Sıfât-ı semaniye" de denir.
  Âdâb: Usul, yol, yordam, davranış kaideleri, terbiye. Ahlâk ve terbiyenin gerektirdiği konuşma ve hareket tarzı. Adaba uymayanlara edepsiz denir
  Telâffuz: Söyleyiş, söyleniş. * Ağızdan çıkan lâfız.

  EsMÂ-yı HüSNÂ:

  ALLAH:


  RABB:


  el HAKK:


  er RahîM:


  El Ganiyyü :


  El Gaffâru :


  El Cebbâru :


  El Hayy :


  El Kayyûmü :

  Rabbımı genç bir insan şeklinde gördüm:

  ---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Dün gece rüyâmda RABBİMİ GENÇ BİR DELİKANLI SÛRETİNDE gördüm. Altından yapılmış bir koltuk üzerinde oturuyordu. Başında altından bir tâc, iki ayağında altından nalinler vardı. İki elini sırtıma koydu. Göklerde ve yerde, ya da doğu ile batı arasında bulunanların ilmini bildim.” Buyurdu.
  (Tirmîzî, Tefsîr, Sad -38; İbn Hanbel, Müsned, V, 367; Dârimî, Sünen, Rüyâ, 12.)

  ---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "ALLAH BENİMLE GÖRÜŞTÜ VE EL SIKIŞTI. Elini iki omuzum arasına koydu; öyle ki PARMAKLARININ SOĞUKLUĞUNU İKİ GÖĞSÜM ARASINDA HİSSETTİM.”
  (İ. Ahmed İbn Hanbel, Sünen, 5/243)

  ---Cabir bin Abdullah, Peygamber Efendimiz’in, Necm Suresi’nin “Andolsun, onu bir de diğer inişte görmüştü. Sidretü'l Münteha'nın yanında.” mealindeki 13 ve 14. âyet-i kerimeleri üzerine: “Elbette Rabbimi gördüm, Ben Sidretü’l-Münteha’da Rabbimi gördüm. Öyle ki, ilahi vechinin nuru, benim için zahir oldu.” buyurduğunu bildirmiştir.
  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme soruldu: "Ey Allah'ın Resulü! Rabbimiz'i görecek miyiz?"

  "Bulutsuz berrak bir mehtap gecesinde Dolunay'ı görmek için itişip kakışır mısınız?"

  "Hayır."

  "Bulutsuz bir günde Güneş'i görmek için birbirinizi itip kakarak birbirinize zahmet verir misiniz?"

  "Hayır."

  "İşte Rabbinizi de öyle zahmetsiz ve sıkıntısız, apaçık göreceksiniz.”

  (Buhari, Müslim, Tirmizi), Büyük Hadis Külliyatı-5, s. 416/10133)

  ---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Adn Cenneti'nde, cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında Allah'ın vechindeki (yüzündeki) rıdâu'l-kibriyadan (büyüklük perdesinden) başka bir şey yoktur. ''
  (Buhari, Müslim, Tirmizi), Cennet 3, 2530)

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Rabbimi en güzel surette gördüm.”(Tirmizî, tefsir, 39).

  ---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Rabbimi, Rabbimle anladım".
  (Sırrül Esrar. S.75, Seyyid Abdülkadir Geylani)

  Ben bir gizli hazine idim görünmek istedim. Kâinatı halk ettim:

  ---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “ALLAH celle celâluhu: “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeme muhabbet ettim de, kâinâtı yarattım!” buyurdu.
  (Hadis-i Kudsî; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II:133)

  Kâinata sığmam kalblere sığarım:

  ---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “ALLAH celle celâluhu: “Yere ve göğe sığmam, fakat mümin kulumun kalbine sığarım.” buyurdu.
  (Hadis-i Kudsî; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c: 2, s: 195, hadis no: 2256)

  Lâ havle vela kuvvete...:

  ---Ömer b. Hattâb (r.a), bu cümle ile ilgili olarak şöyle demiştir. "Rasûlullah (s.a.s): Müezzin “Allahu Ekber, Allahu Ekber" dediği vakit sizden biriniz Allahu Ekber, Allahu Ekber" der; sonra müezzin "Eşhedü en lâ ilâhe illallah"dediği vakit o da "Eşhedü en lâ ilahe illâllah" derse, sonra müezzin Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" dediği vakit, o da Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah" der. Müezzin "Hayye alessalâh " dediği vakit o da Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh " der. Sonra müezzin Hayye alelfelâh " dediği vakit o da "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" derse, sonra, Allahu Ekber, Allahu Ekber" dediğinde o da Allahu Ekber, Allahu Ekber" derse, sonra müezzin Lâ ilâhe illallah"dediği vakit, o da bütün kalbiyle La ilâhe illallah" derse, Cennete girer "buyurdular"
  (Müslim, Salât, 12).

  ---Hadis-i şeriflerde: “Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâh”tır (Buharî, Ezan, 7; Müslim, Salât, 12)

  ---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Bir sıkıntıya düştüğünde: “Bismillâhirrahmânirrahîm velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm” de. Allahü Teâlâ onun sebebiyle belâ nev’inden dilediğini senden kaldırır.” Buyurdu.
  (Ramüzül Ehadis, C.I,S.66/5)  Rabbi’s-semâvat. Rabbi’l-ard:

  رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا
  ---"Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumer rahmâni lâ yemlikûne minhu hitâbâ(hitâben): O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O, rahmândır. O gün insanlar O'na karşı konuşmaya yetkili değillerdir(Nebe’ 78/37)

  Rabbi’l-maşrikeyn. Rabbi’l-mağrıbeyn:

  رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ
  ---"Rabbul meşrikayni ve rabbul magribeyn(magribeyni): (O,) iki doğunun ve iki batının Rabbidir.” (Rahmân 55/17)

  Rabbi’l-felak:

  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
  ---"Kul eûzu bi rabbil felak: De ki: «Felâkın (yaratılıp vücuda getirilmiş olan şeylerin) Rabbine sığınırım.»” (Felak 113/1)

  Rabbi’n-nas.:

  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
  ---"Kul eûzu bi rabbin nâs: De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine(Nâs 114/1)

  Rabbi’l-âlemîn..:

  فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
  ---"Fe lillâhil hamdu rabbis semâvâti ve rabbil ardı rabbil âlemîn(âlemîne): Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi bütün âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur” (Câsiye 45/36)

  Rabbi’l-arş..:

  لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
  ---"Lev kâne fîhimâ âlihetun illâllâhu le fesedetâ, fe subhânallâhi rabbil arşi ammâ yasıfûn: Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş'ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.” (Enbiyâ 21/22)

  Rabbi’l-melâike.:

  وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا
  ---"Ve câe rabbuke vel meleku saffen saffâ: Ve Rabbin geldiği ve melekler saf saf olduğu zaman.” (Fecr 89/22)

  Rabbi’l-izzet.:

  سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
  ---"Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn: Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir(sâffât 37/180)

  Subahenellezi.:

  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ
  ---"Subhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harâmi ilel mescidil aksallezî bâreknâ havlehu li nuriyehu min âyâtinâ, innehu huves semîul basîr(basîru): r gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.” (İsrâ 17/1)

  Tebarekellezi:

  تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
  ---"Tebârekellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli şey’in kadîr: Mülk elinde bulunan (Allah) ne yücedir. O, her şeye güç yetirendir(Mülk 67/1)

  Rabbi’l-azîm:

  فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
  ---"Fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi) : O hâlde, O yüce Rabbinin adını tesbih et (yücelt)..'' (Vâkıa 56/74)

  Rabbiye’l-alâ.:

  سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
  ---"Sebbihısme rabbikel a’lâ: Yüce ismini tesbih et(A’lâ 87/1)

  Rabbiküma tükezziban:

  فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
  ---"Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân: Şu halde (siz İKİniz) Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz?” (Rahmân 55/21)

  Ben yoksam hiçbirşey yoktur.:

  وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا
  ---"Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı). Ve kânallâhu bi kulli şey’in muhîtâ: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmıştır. (Hiçbir şey O'nun ilim ve kudretinin dışında kalamaz)(nisâ 4/126)
  Bu makalenin devamı ve orjinalı forumdadır ALLAH-RABB - HAKK celle celâluhu started by nur-ye Check out original post: Click here

  Google Arama

  %u00D6zel Arama

  Kardeş Sitelerimiz

  Uzerine Tikla

  Muhammedinur Eng

  Uzerine Tikla

  Namaz Vakitleri