http://www.muhammedinur.com/forum/vi...p=86481#p86481

*** ''“AŞK NAMAZı” , AKIL ABDESTiyle KILınır!.. ''HaYY dost.
DEmişsin ki..
DEmişim ki...“AŞK NAMAZı”


“Ah!”ı Alev Aşkperestin
MuhaBBet Elinden Mestin
Göz Yaşıyla AŞK Abdestin

ALan KILsın AŞK Namazın!..RABB-Rasûl Rıza RâZını
Niyaza KıBLe NaZını
SeyrÂNda SîNe SaZını

ÇALan KILsın AŞK Namazın!..DÜŞenler Kara SEVdâya
ULaŞır Kâdir MeVLâ-ya
DAMLa da Deli DER-Yâ-ya

DALan KILsın AŞK Namazın!..Şehâdet Şartsız ŞARTına
Sonradan Kopar Fırtına
Tek AYak Sırat Sırtına

KALan KILsın AŞK Namazın!..MecNûN MuhaBBet Leylâ-ya
DÜŞünce Kara SEVdâ-ya
Bir Damla cANın Deryâ-ya

SALan KILsın AŞK Namazın!..“CeNNet CeheNNeM GEL!” ine
İKİ-sin İ K İ EL -ine
İLLİYYİ-nden ESFEL-ine

GELen KILsın AŞK Namazın!..BUZluk zİNCİRlerin YOLup
ERİyip KEVSERe DOLup
Cenâzesine İmaM OLup

KILan KILsın AŞK Namazın!..Hakku’l HAKK-ın ONURUnu
YERde GÖKteki NÛRUnu
MuhaMMedî ŞUÛRUnu

BİLen KILsın AŞK Namazın!..Edeb İrfan İlim Edip
Ham AKLını Silim Edip
“DİL”in Dilim-Dilim Edip

DİLen KILsın AŞK Namazın!..ReSûL SeSi RABB SöZünü
GöNüL GÂRI gİZ GÖZÜnü
gÖZün YAŞIyla ÖZ-ünü

SİLen KILsın AŞK Namazın!..AŞK Âlemin ALİ PîRi
EL ELe El HaYY-da DiRi
KûN KervÂNın Kul Kıtmiri

OLan KILsın AŞK Namazın!..EL VERip MeydÂN ERi-ne
RESÛLULLAH SefERine
DaMLa DaMLa KEVSER-ine

DOLan KILsın AŞK Namazın!..Kaçsan KoVan KoVsan KAÇan
ASL-ının KOKUsun SAÇan
NÂR İÇİnde ÇiÇek Açan

SOLan KILsın AŞK Namazın!..TemİZle KALB TeKKesini
Medine-si MeKKe-sini
NeFSin Hevâ ZiKKesini

YOLan KILsın AŞK Namazın!..SıRR-ı Sıfıra SERilen
Tohumdan Tohum DERilen
ÖL-meden ÖL-üp DİRİlen

ÖLen KILsın AŞK Namazın!..“Bil-Bul-OL Yaşa!”n Uyutma!
UYAN!. UYkun Taşa TUTma
ELEST SÖZÜNÜ UNUTma!

BULan KILsın AŞK Namazın!..İSİM cİSİM CeM’de cANız
cAN İÇindeyiz cÂNÂNız
İhvÂNi "Hâl PeriŞANız!"

GÜLen KILsın AŞK Namazın!..


31.08.11 18:47
ankra-real.. 2.rmznbayrm..nOt:
Benim çocukluğumda köyümüzde Çolak Rasim Amca vardı.
Sol kolu doğuştan çolak ve ağzına değecek gibiydi.
Sol kolunu hiç kullanamamıştır.

Eşsiz, hârika, basit, doğal ve derunî bir Kadîrî Dervişi idi.
"Aşk Namazı" tâbirini ilk defa ondan duydum ve unutmadım.
Cuma Gecesi Köy Câmimizde Halaka-i zikir kurulduğu geceler onu seyretmek için can atardım.
Rıza Rüzgarında sallanan söğüt ağaçları gibi ritmik raksla başı havada bir yarım yay çizerdi.
Yüzü nurla dolardı ve bana, sanki göklerde zikrediyor hissini verirdi.
Bazen halakadan çıkar ortadaki Muhabbet Meydanında her yöne; zikir zevki, fikir hazzı ve aşk ışığı saçardı...
Bitkin düşüp mecâlsiz kalıncaya kadar zikreder, sonra çöker ve sessizce ağlardı.
Çok fakîr ve çok çocuklu birisiydi. Köyün sığırtmacı idi...
Sabah erken köyün tüm sığırlarını toplar, otlatır ve akşama getirirdi.
Her sabah erkence köy câmisinin üstüne çıkıp olanca gücüyle: “Hooo!” diye bağırırdı ki herkes sığırını salsın.
Bu ilânâtın sonu daima şöyle biterdi:

“Hoo! Hoo! ÖLüm Var! Mîzân var! Terazi var! Unutmayın! Uyumayın!” derdi. İşte mesele bu idi...

Yıllar öncesiydi ve çile Çöllerindeydim.
Rüyâ gibi bir yakaza içinde bir ANda Medine’de buldum kendimi.
Bir mescid içindeydik ben abdsetli ve ayaktaydım.
Saflar tam dolu ve herkes oturmaktaydı.
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mihrabda ve oturmaktaydı.
Sesizlik tamdı ve bir ses çınladı:
“AŞK NAMAZı kılıncak!” diye.
Sol yanımda rahmetli Çolak Rasim BaBaydı
“AŞK NAMAZı”Müezzinimiz.
7 defa tekrarladı ancak ben dahil 7 kişi ayakta ve olduğumuz yerden namaza-kıyama kalktık.
Özünü anlamasam da hayretler içinde kalmıştım..
Evet onun Ruhî HiMMetinden duymuştum ilk kez
“AŞK NAMAZı” tâbirini bendeniz.

O güzelim insanları, dost dervişleri ve mütevâzi MuhaMMedîleri çok,ama çok özlüyorum...
Rahmetler diliyorum RABB’ımızdan onlara!..
''Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedîn abdike (Muhammedîyyeti) ve nebîyyike (Mahmudîyyeti) ve Resûlike (Ahmedîyyeti) ve Nebîyyûl-ümmîyyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi ves-sahbihi ve Ehl-i Beytihi...''